مدارس سوئیس

نمایش 1 - 15 از 15
شهر :
مونترو
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
16سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
100نفر
شهر :
Gallen
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
300نفر
شهر :
Montagnola
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
4سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
700نفر
شهر :
Rolle
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
8سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
400نفر
شهر :
Territet
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
8سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
80نفر
شهر :
ورسوکس
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
2سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
1,910نفر
شهر :
مونترو
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
2سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
400نفر
شهر :
لوزان
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
12سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
600نفر
شهر :
مونترو
نوع مدرسه :
دخترانه
محدوده سنی
12سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
100نفر
شهر :
لوزان
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
11سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
1,100نفر
شهر :
زوگ
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
12سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
310نفر
شهر :
Villars-sur-Ollon
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
11سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
260نفر
شهر :
زوگ
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
300نفر
شهر :
نیون
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
14سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
800نفر
شهر :
چسیرس
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
5سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
120نفر